SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Rükneddin Süleyman'ın 601 H./1204 M. de vefatı üzerine yerine onbir yaşındaki oğlu Üçüncü Kılıç Arslan geçtiyse de biraderi Süleyman'a karşı mukavemet edemiyerek Bizans'a kaçan Birinci Giyasüddin Keyhusrev, bir kısım Selçuk beylerinin daveti üzerine Anadolu'ya geldi ve hükümdar îlân edildi.

Süleyman'ın saltanatının son senesinde lâtinler istanbul'u işgal ettiklerinden merkezi îznih ve Trabzon olmak üzere Anadolu'da iki Rum imparatorluğu kurulmuştu. Anadolu Selçuk Devletinin hiçbir sahil ile alâkası yoktu. Bu tarihte Antalya şehri Lâtinlerin elinde bulunuyordu. Bunların yerli Rumlara fena muamele ve Anadolu'dan Antalya limanına sevkedilen tüccar eşyasına karşı müşkilât çıkarmaları üzerine o tarafa sevk edilen Selçuk ordusu içeriden rumlarm da yardımlariyle Antalya'yı aldı ve bu suretle Akdeniz'de bir ticarî belde elde edilmiş oldu (603 H./1206M).

Bundan sonra haçlılara yardım eden Kilikya ermenileri üzerine Halep Eyyubilerinden Melik Zâhir'le müştereken hareket yapılarak Ermeni beyi yola getirildi (1208). Birinci Giyasüddin, îznik İmparatoru Laskaris ile yapmış olduğu Antiyoh muharebesinde (Antiyoh, Menderes nehri kenarında ve Denizli ile Nazilli kasabaları arasında ve Alaşehir'in altmış üç kilometre güney İndedir. İbn-i Bibî muharebenin Alaşehir ovasında olduğunu ve Ermeni müverrihleri ise Denizli'nin Honaz mevkiinde cereyan ettiğini kaydediyorlar.) Rum ordusunu bozdu ise de ihtiyatsız hareket edip imparatoru arayıp üzerine bizzat hücum ederek atından düşürdüğü sırada Laskaris'in can havliyle ayağa kalkarak Giyasüddin'in atının ayaklarını bir kılıç darbesiyle kesip yere düşürmesi ve sonra başını kesmesi neticesinde Selçuk ordusu bozuldu; Laskarîs çok telefat verdiğinden Selçuk kuvvetlerini takip edemedi ve sulh yaparak geri döndü (1210). Bu harb Rumlarla yapılan son Selçuk mücadelesi olmuştur.