SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli SiteSultan İkinci Mes 'ud Kayser'de oturuyordu; epey zamandanberi burası Selçuk Devletinin merkezi olmuştu. Bu sırada yâni 1291 de Konya gençlerinin (Ahilerin) teşvikiyle Rükneddin Kılıç Arslan biraderine karşı tekrar saltanat  Mücadelesine atıldı. Bu vaziyet îlhan Keyhatu'nun Anadolu seferine çıktığı zamana tesadüf etti. Rüknüddin
Kılıç Arslan, Kastamonu taraflarına çekildi ve o taraftaki eski Selçuk beylerinden Hüsameddin Çobanoğlu Muzafferüddin Yavlak Arslan kendisini tevkif etti. Fakat daha sonra Rükneddin, Yavlak Arslan'ı öldürerek
hükümdarlığını ilân etti.
ikinci Mes 'ud, Keyhatu'nun verdiği kuvvetle kardeşinin üzerine gitti ise de muharebede bozulup esir düştü. Fakat Me-sud'u aramakta olan moğollar onu kurtardılar ve tekrar toplanarak Rükneddin kuvvetlerine galebe çaldılar; Rükneddin Kılıç Arslan'IN ne olduğu belli olmadı.
 
Selçuk Saltanatında Fasıla Ve Memleketin Dörde Taksimi
Tebriz'de ilhan bulunan Keyhatu'ya karşı vukbulan ayaklanma üzerine Hulagû'nün torunlarından Baydo, ilhan oldu ise de aynı sene içinde Argun Han'ın oğlu Gazan Han, Baydo'yı bertaraf ederek İlhanlığı ele geçirmişti (694 H. 1295 M.).
Garp Moğolları hükümdarlarının bu mücadeleleri esnasında Moğol kumandanlarından Balto, Gazan Han'a karşı muhalefete geçti ve ismen Selçuk hükümdarı olan Giyasüddin Mes'-ud'u da beraberine aldı; fakat mağlup oldu; Mes'ud bu muhalefette kendisinin alâkası olmadığını ve zorla Balto tarafından götürüldüğünü söyledi ise de
îtimad olunmayarak Hemedan kalesinde hapsolundi ve yerine de Selçuk ailesinden kimse getirilmiyerek Selçuk vilâyetleri dörde ayrılıp doğrudan doğruya idare edildi ve bu dört bölgenin umumî nezareti de tekrar iş başına getirilen mahud Mücîrüddin Emir Şah'a verildi (1296). 
 
Candar Oğulları Beylîğî
XIV. yüzyıl başlarında Paflagonya'da yani Kastamonu ve Sinop’da kurulmuş olan beyliğe ad] verilen Şemseddin Yaman Candar, Anadolu Selçukîleri ümerasındandır. Osmanlı tarihlerinde bu beyliğe Isfendiyar oğulları beyliği denilirdi.
Anadolu Selçukî hükümdarı olup Moğollara karşı cephe aldı-ğından dolayı Rum Imparatorluğu'na kaçarak sonradan Altınordu Ham tarafından kurtarılan ve Saray şehrinde vefat eden II. Izzeddin Keykâvüs'un oğullarından Rükneddin Siyavüş veya Rükneddin Kılıçarslan bir gemi ile Kırım sahillerinden Sinop'a ve oradan Kastamonu ve KayserVye gelmiş ise de Sultan Mesud bunu hapsettirmiş ve Karamanoğlu'nun tazyikiyle Konyada oturtulmuştu
(1290). Kılıç Arslan bir sene sonra tekrar saltanat mücadelesine atıldı; fakat İlhan Keyhatu'nun Anadolu'ya gelmesiyle Kastamonu'ya çekildi.
Bu tarihlerde Sinop da ikta suretiyle Muînüddin Süleyman Pervane'nin oğlu Mehmed Bey ve Kastamonu'da da aynı suretle Hüsameddin Çoban'ınoğluMuzafferüddin Yavlak Arslan bulunuyorlardı. Rükneddin Keyumers, Kastamonu'ya gelince oranın valisi Muzafferüddin tarafından tevkif olunmuştu. Fakat bir müddet sonra tekrar faaliyete geçen Rükneddin, Yavlak Arslanı öldürüp (691H./1292 M.) o tarafları idaresi altına alması üzerine Sultan Mes'ud,Moğolların yardımiyle bizzat biraderi üzerine gitmiş ve onunla yaptığı muharebede esir düşmüş ise de Şemsed-din Yaman Candar kumandasındaki Selçuk kuvvetleri tarafından kurtarılmış ve Rükneddin Siyavüş bulunamamış —ihtimal ki Bizans imparatorluğuna— kaçmıştır.
Bu hizmetine mükâfat olarak Muzafferüddin Yavlak'ın beyliğinin batı tarafları yani Eflani mıntakası Şemseddin Yaman Candar'a ve Kastamonu'da Yavlak Arslan'ın oğlu Mahmud Bey'e verilmiştir.
Şemseddin Candar'ın ondördüncü asır başlarında vefat etmiştir. Babasının yerine Eflani bey'i olan Süleyman Paşa, Kastamonu'nun zabtı için fırsat kollayarak 708 H./1308 M. senesi içinde birden bire Kastamonu'yu basarak Mahmud Bey'i sarayında yakalayıp öldürmek suretiyle Kastamonu'ya sahip olmuştur.
 
Süleyman Paşa îlhamlerin yüksek hâkimiyetini tanımak suretiyle vefatına kadar Kastamonu beyliğinde kalmış ilhan Ebu Said Bahadırhan adına 725 H./1325 M. de Kastamonu'da para kestirmiş ve Sinop^ta beylik eden Pervane oğullarından Gazi Çelebi'yi hâkimiyeti altına almış ve onun 1322'de vefatını müteakip Sinoplu kendi beyliğine ekleyerek büyük oğlu Giyasüddin İbrahim'e vermiştir.İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Görüldüğü gibi tarih kaynaklarında Keyhatu ie Osmanlı ilişkisi hakkında bilgiye rastlanmamaktadır.