SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik GerektirmezOkul öncesi eğitimle çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimleri ile özbakım becerileri desteklenerek kişilik gelişimleri eğitimin temel hedefleri doğrultusunda güçlendirilir. Ayrıca, ilköğretime hazır bulunuşluklarına katkıda bulunacak bilgi, beceri ve tavırlar kazanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Şartları elverişsiz koşullardan ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı sunularak çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak amaçlanır.

Bilişsel Gelişim

Okul öncesi eğitim sayesinde çocuklar eşleştirme, sınıflandırma, gözlem yapma ve tahmin etme gibi bilimsel süreç becerilerini kazanırlar.

Kitapları incelemek, boyama ve çizimler yapmak, yetişkine duygu ve düşüncelerini yazdırmak gibi faaliyetler dikkat, algı ve bellek gibi bilişsel süreçleri destekleyerek erken okuma ve yazma yetilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar, erken çocukluk eğitiminin çocuklar, aileler ve toplum üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin,

17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin

% 50’si           4 yaşına,

% 30’u            4 yaşından 8 yaşına,

% 20’si ise    8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır ve sadece bu bilgi bile okul öncesi yılların önemini gözler önüne sermeye yetmektedir.

 

Dil Gelişimi

Bu dönemde çocukların sözcük dağarcığı gelişir. Kendi görüşlerini ve düşüncelerini ifade ederken dili etkili bir şekilde kullanırlar. Ayrıca, dili anlama becerileri gelişir. Okul öncesi dönemdeki etkinlikler eğitime temel olacak şekilde dilin kurallara uygun kullanımını sağlar.

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, işbirliğini, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Ayrıca arkadaşlarıyla çatışmaları ve ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemeyi,  kendini nasıl ve ne zaman koruyacağını ve diğer çocukların hakkına saygı duymayı da öğrenirler. Bütün bunlar, çocuğun hayatında yer alabilecek sorunlara çözüm yolları bulmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Çocuğun sosyal ve duygusal olarak kendi işini kendisinin yapması, sorunlarının üstesinden gelmesi ve bazı kararları kendisinin vermesi özgüvenini geliştirir. Özgüveni yüksek olan çocuk kendisini önemli, değerli, yetenekli ve başarılı biri olarak algılar.

Hareket Gelişimi

Katlama, boyama, kesme, kalem kullanma gibi etkinliklerin yapılması sonucu çocukların ince kas hareket becerileri gelişir. Koşma, zıplama, tırmanma gibi etkinliklerin yapılmasıyla da kaba hareket işlevleri kullanılır ve gelişir.

Eğitim programında yer alan atlama, boyama, kesme, kalem kullanma gibi etkinliklerin yapılması sonucu çocukların ince kas hareket becerileri gelişir. Koşma, zıplama, tırmanma gibi etkinliklerin yapılmasıyla da kaba hareket işlevleri kullanılır ve gelişir.

Özbakım Becerilerinin Gelişimi

Okul öncesi eğitim ile çocuklar kendi bakımlarını yapabilme, sorumluluk alabilme ve yaşam becerisi edinme alanlarında gelişirler. Nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmesi için, eğitime küçük yaşlarda başlanmalıdır.

Okul Başarısı

Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin uyum düzeylerinin karşılaştırıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, okul öncesi eğitim almış çocukların almamış olanlara göre uyum düzeyleri oldukça yüksek bulunmuştur.

Bu durum, çocuklara sağlanan okul öncesi deneyimlerinin ilköğretim ortamının ve aslında tüm yaşamın gerektirdiği sosyal ve duygusal yeterlikleri kazandırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, okul öncesi eğitim alan çocuklar daha kolay ve hızlı öğrenerek, daha uyumlu ve mutlu olmaktadırlar.

“Okul öncesi eğitimi, çocukların hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim sürecidir. Bu süreçten çocuğunuzu mahrum bırakmayın. Yıllar sonra yapmak zorunda kalacağınız yatırımın temelini şimdiden atın ki çocuklarınız hayatlarının önemli sınavlarını verirken, sıkıştırılmış bilgilerle değil; temelleri atılmış eğitimle yetişmiş olsunlar.”

Bir okul öncesi eğitim kurumunda neler yapılmakta, eğitim ortamlarında neler yer almaktadır:

Öğrenme Merkezleri

Öğrenme merkezleri, günlük eğitim akışında yer alan etkinliklerde ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri barındıran, birbirlerinden dolap, pano, farklı renkte halılar, yer döşemeleri ya da yere yapıştırılan bantlar gibi malzemelerle ayrılmış olan oyun alanlarıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında her zaman bulunması gereken merkezler; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleridir.

Okul öncesi eğitim programında çocuklar bireysel, küçük ve büyük gruplar halinde düzenlenmiş Matematik, Drama, Okuma Yazmaya Hazırlık, Alan Gezisi, Sanat, Türkçe, Oyun, Hareket, Fen ve Müzik Etkinliklerine katılırlar.

Matematik Etkinliği

Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlayarak ve onların matematiğe karşı olumlu tutum kazanmalarına, önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmalarına, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Nesne/durum/olaylar arasında ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları matematik etkinlikleri arasında yer alır.

Drama Etkinliği

Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, tüm gelişim alanlarını destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, nesne/durum/olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ilköğretime hazırlık çalışmalarının içinde yer alır ve çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, okuma ya da yazmayı öğretmek amacını taşımamaktadır ve dolayısıyla harflerın gösterılmesıni veya yazdırılmasını amaçlamazlar.

Alan Gezisi

Alan gezileri, çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemlemelerini sağlayan, yaşadıkları çevreyi tanımalarına yardımcı olan ve aynı zamanda kavramları öğrenmelerine ortam sağlayan etkinliklerdir.

Sanat Etkinliği

Sanat etkinliği, çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü ortaya çıkarmayı hedefleyen, ilgi ve gereksinimlerine göre uygulanabilen çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmalarını içerir.

Türkçe Etkinliği

Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmalarını, sesleri çıkarabilmelerini, farklı sözdizimsel yapıları anlamalarını ve kullanmalarını, dinleme becerilerini kazanmalarını, sözcük dağarcıklarını ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca, çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

Oyun Etkinliği

Oyun, çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Oyun çocukların hareket gereksinimini karşıladığı gibi oynanan oyunun türüne göre hayal dünyasını da zenginleştirir. Bu nedenle, iç mekânlarda çocukların yaşlarına, gelişimsel gereksinimlerine ve ilgilerine göre farklı oyun fırsatları sunulmasının yanı sıra, dışarı oyun alanlarında da sağlanacak oyun fırsatları çocukların gelişimlerini bütünsel olarak destekler.

Hareket Etkinliği:

Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirmenin yanı sıra bilişsel, sosyal ve duygusal, dil gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Bu etkinlikler süresince çocuklar temel hareket becerileri, beden farkındalığı, güç, koordinasyon, hız, çabukluk, esneklik, kuvvet ve dayanıklılık gibi alanlarda gelişme kaydederler.

Fen Etkinliği

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocukların hem yaşam gerçeklerini tanımalarını hem de çevre farkındalığına sahip olmalarını sağlar.

Müzik Etkinliği

Müzik etkinlikleri hem çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu çalışmalar, ses ve müzik dinleme ve ayırt etme, ritim, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden oluşur.

Kaynak: MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER)