SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik GerektirmezÇOCUKLUK ÇAĞINDA SIK GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR VE DEHB DEHB Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), üç temel özelliği; ● Dikkati toplamakta güçlük, ● Aşırı hareketlilik, ● Dürtüsellik (impulsivite) olan, ve yürütücü işlevleri içine alan bilişsel işlevlerde bozuklukla giden nöropsikiyatrik bir psikopatolojidir. DEHB-epidemiyoloji ● DEHB çocukluk çağında en sık tanı konulan psikiyatrik bozukluktur. ● Çocuk ve ergende % 3-10 ● En sık alt tip bileşik tiptir. En sık okul yaş erkeklerde görülür. ● Erkeklerde 3-5 kat daha fazladır. ● Okul öncesi; hiperaktivite/Dürtüsellik, İlköğretim; bileşik tip, Lise ve erişkinde; dikkatsizliğin önde olduğu tip ise daha sıktır. DEHB-Klinik Özellikler-I Bebeklikte; ● Az ve düzensiz uyku ● Kolik ● Yeme sorunları ● Huzursuzluk, ● Çok ağlama, ● Kolay yatıştırılamama, Erken Çocukluk ● Aşırı hareketlilik, olaylara düşünmeden dalma, korku hissetmeme ● Sık kavga ve kazalara yatkınlık ● Söz dinlememe, çok konuşma, sabırsızlık ● Başına buyruk davranma, dikkatsizlik ● İlişki sorunları Çocukluk ● Dikkatsizlik, ödevlere karşı isteksizlik, sık eşya kaybetme, ● Öğrenme güçlükleri ● Aşırı hareketlilik, ● Dürtüsel tehlikeli davranışlar, kaza ve yaralanmalar, ● Düşük kendilik algısı Ergenlik ● Ders çalışamama, dikkatsizlik, unutkanlık, zamanı organize edememe, ● Gerginlik, huzursuzluk, ● Tehlikeli aktiviteler (Cinsel riskli davranışlar, kavgaya katılma, alkol-madde kötüye kullanımı) ● Zayıf sosyal ilişkiler kurma, ● Düşük kendilik algısı, depresif yakınmalar, ● Anti-sosyal ve saldırgan davranışlar sergileme DEHB-Etiyoloji-I DEHB, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, pato fizyolojisiyle ilişkili çok sayıda inceleme ve kuramın olduğu, heterojen bir bozukluktur. Gidiş ve Sonlanım ● DEHB tanısı almış çocukların yarısında ya da fazlasında, ergenlik dönemi bozukluktan etkilenmiş; ergenlerin ise yarısı ya da fazlasında, erişkinlik döneminde de DEHB belirtileri devam etmektedir. ● DEHB tanısı almış çocuklardaki belirtilerin erişkin yaşlarda devam etme oranı %10-79 arasında değişmektedir. DEHB-Gidiş ve Sonlanım-II ● Çocuk ve ergenlerde; Sigara ve alkol-madde kullanımı, agresyon, kanun dışı eylemlerde bulunma gibi anti sosyal davranışlar, depresyon, anksiyete bozuklukları, internet bağımlılığı. Tedavi ● DEHB’de birincil tedavi seçeneği farmakolojik tedavidir. ● İlaç tedavisiyle birlikte hasta ve aile eğitimi, bilişsel ve davranışsal yaklaşımlar da tedavinin içinde yer almaktadır. Davranım bozukluğu (DB); ● İnsan ve hayvanlara karşı saldırganlık, ● Eşyalara zarar verme, ● Dolandırıcılık/ hırsızlık, ● Kuralları ciddi biçimde ihlal etme ile tanımlanan bir patolojidir. DB Erkeklerde % 6-10, kızlarda % 2-9 oranında görülmektedir. ● Erkeklerde 4-12 kat daha fazladır. ● Ergenliğe doğru sıklığında artış olmaktadır. ● Genel nüfusta % 5 DB saptanmaktadır. DB-Klinik Özellikler-I Çocuklukta başlayan tip; Erkeklerde daha sıktır ve daha kalıcı olma eğilimi vardır. İleride anti sosyal k.b. riski yüksektir. DB-Klinik Özellikler-II İnsan/hayvanlara saldırganlık Kabadayılık, göz dağı verme Kavga başlatma Fiziksel yaralama, insan ve hayvanlara fiziksel acımasızlık Başkasının gözü önünde çalma Cinsel etkinlikte bulunma için zorlama Eşyalara zarar verme Ciddi hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarma İsteyerek başkasının malına mülküne zarar verme DB-Klinik Özellikler-III Dolandırıcılık ya da hırsızlık Bir başkasının evine, arabasına zorla girmiştir. Çıkar, bir şeyi elde etmek için, yükümlülüklerinden kaçınmak için çoğunlukla yalan söyler. Kimse görmeden değerli şeyler çalmıştır. Kuralları ciddi biçimde bozma 13 yaş öncesi başlayarak, ailenin yasaklamasına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirme. Ana-babanın evinde yaşarken en az iki gece evden kaçma (uzun süre geri dönmemişse bir kez). 13 yaşından önce başlayarak çoğu zaman okuldan kaçma. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu KOKGB “Sık sık hiddetlenme”, “büyüklerle sık sık tartışmaya girme”, “büyüklerin istek ve kurallarına karşı gelme”, “isteyerek başkasını kızdıran şeyler yapma”, “kendi yaramazlığı için başkalarını suçlama”, “alınganlık, kolay kızdırılma”, “kincilik, intikam almak isteme” özellikleri taşıyan bir psikopatolojidir. DB&KOKGB-Etiyoloji Düşük sosyoekonomik düzey, işlevselliği bozuk aileler, aile içi şiddet, istismar, güvensiz bağlanma, zor mizaç, ailede alkol/madde bağımlılığı ve anti sosyal kişilik bozukluğu, büyüme sırasında aşırı cezalandırma ya da sınır koymama gibi psikososyal etkenler. Tedavi Düzenli izlem Model olma Eşlik eden bozuklukların tedavisi 2. Anksiyete Bozuklukları Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozuklukları AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU AAB, çocuğun en fazla bağlandığı kişilerden ayrılmasıyla ilgili gerçekdışı ve aşırı kaygı duyması ile karakterize bir psikopatolojidir. Ayrılık durumunda kendilerine ya da ana babaları gibi bağlılık figürlerine zarar gelebileceğiyle ilgili olarak aşırı endişe vardır. Bağlanma figürlerinden ayrılma durumu ya da ayrılma beklentisi karşısında bir grup duygusal, bilişsel, davranışsal ve somatik belirti ortaya çıkar. AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU Anksiyete bozuklukları kız çocuklarda erkek çocuklara göre iki kat daha fazladır. Kız çocuklarındaki anksiyete bozuklukları görülme oranı ortalama % 5-10’dur. AAB: çocuk ve ergenlerde yaygınlığı % 3-5. AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU AAB ortaya çıkışında genetik, biyolojik ve psikososyal etmenler etkilidir. Anksiyeteli çocuklar sağlıklı kardeşlerine göre daha fazla kontrolcü anne tutumları bildirmektedir. Anksiyeteli çocukların ana babalarının, kontrollere göre çocuklarına daha az otonomi verdikleri ve çocuklarını dikkatli olma ve risk almama yönünde daha fazla etkiledikleri bilinmektedir. **AAB tedavisinde ilaç tedavileri, davranış tedavileri ve bilişsel-davranışçı terapiler kullanılmaktadır. 3. Depresyon DSM-IV’e göre çocuk ve ergenlerde depresyon tanısı için; erişkinlerde depresyon duygusu beklenirken; çocuklarda depresyon duygusu yoksa irritabilite tanı için yeterli, erişkinlerde beklenen önemli kilo kaybı yerine çocuklarda büyümeye bağlı beklenen kilo artışının olmaması yeterli. Gelişim dönemlerine göre depresyon nedenleri, kliniği ve tedavisi *Bebeklik dönemi 4 veya daha fazla ay anneden ayrılma Gelişme geriliği meydana gelir, Çocuk büyüyemez, Apatik(Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.) , Cansız, hareketsiz bir bebek haline gelir. Oyun çağı dönemi Psikososyal faktörler (ayrılık, taşınma, hastalık, kardeş doğumu, kayıp vb..)  Beklenen gelişmeyi göstermez,  geri çekilme,  hareketlerinde azalma veya hırçınlaşma,  huysuzluk,  davranış bozukluğu,  uyku,  yeme alışkanlıkları ve dışkılamada bozulma,  değişim ve gerileme meydana gelir. Aileye veya stresöre yönelik tedbirler ve öneriler, Oyun tedavisi Okul dönemi Stresör faktörler: Arkadaş, okul, aile ilişkilerinde yetersizlik kronik hastalık ya da biyolojik yatkınlık huysuzlanma, geri çekilme, davranış sorunları (yalan söyleme, vurma, kırma vs..), vejetatif semptomlar (uyku, iştah, ilgi ve aktivite azalması), intihar düşünceleri, Okul ve evden kaçma, Ders başarısında düşme. Tedavi: 1. İlaç tedavisi 2. Grup tedavisi 3. Oyun tedavisi 4. Aile tedavisi Ergenlik dönemi Stres faktörleri: Arkadaş, okul, aile ilişkilerinde bozulma, Planlarda aksama, Kronik hastalık, Ayrılma, Kayıplar Biyolojik yatkınlık ***Belirtiler iki hafta boyunca sürer, başka bir hastalığa bağlı olmamalıdır. Kendisi ya da etrafındakilere göre depresif duygu durum içinde olmalıdır, Bu hemen her gün olmalı ve gün boyu sürmelidir, Gençlerde duygu durum irritabl, öfkeli, kızgın vs... olabilir. İlgi ve aktiviteleri azalır. Beklenen kiloyu alamaz veya kilo kaybederler (vücut kilosunun % 5'inden fazlasını kaybetmesi) Uyku bozukluğu (dalmada güçlük, gece uyanma, erken uyanma, çok uyuma), Yorgunluk, Enerji kaybı, Değersizlik, Kendini suçlama, Kararsızlık, Karmaşık duygular daha fazladır. Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu vardır. Bu da okul başarısında düşmeye neden olur. İntihar düşünceleri olabilir, intihara girişim varsa risk çok artar, aile hikâyesi önemlidir. Arkadaş ilişkileri bozuktur. İlaç tedavisi: Organik bozukluk olmasa bile değişmiş olan dengeyi düzeltmek için kullanılır. Psikoterapi: her zaman endikedir. Aile ve okul işbirliğini sağlamak Distimik Bozukluk(Kronik Depresyon ya da İnatçı Depresyon)  En az bir yıl süre içinde depresif belirtilere yakın belirtiler vardır (iştahsızlık, aşırı yeme, uykusuzluk,  benlik saygısında azalma, umutsuzluk, konsantrasyon kaybı vs..) Tedavi; 1. Psikoterapi 2. İlaç tedavisi ( antidepresanlar) ENÜREZİS Çocuğun idrar kontrolünün kazanıldığı biyolojik olgunluğa gelmesine karşın (5 yaş) yineleyici idrar kaçırma ile belirli bir bozukluktur. Sıklık: Beş yaşındaki erkeklerin % 7, kızların ise % 3'ünde enürezis vardır. Yetişkinde % 1 olarak bildirilmektedir. Nedenleri Ailesel yatkınlık: Enürezis olan çocukların yaklaşık % 75'i bu bozukluğu olan birinci dereceden akrabalara sahiptir. Bozukluğun monozigotik ikizlerde konkordans(eş hastalanma oranı) dizigotik ikizlere göre daha fazladır. Fizyolojik nedenler: Mesane ve idrar yollarının anatomik bozukluğu üzerinde durulmuştur. Psikososyal nedenler: Bozukluğun gelişiminde gecikmiş ve gevşek tuvalet eğitimi ile psikososyal stres etkenleri üzerinde durulmuş, stres etkenlerinin özellikle ikincil enürezisin ortaya çıkışında önemli olduğu vurgulanmıştır. Belirtiler  Tanı için çocuğun beş yaşın üzerinde olması gerekir.  Belirtiler üç ay süre ile haftada en az iki kez olmalı  Okul ya da diğer işlev alanlarında sıkıntıya neden olmalıdır. Tedavi  *Uygun tuvalet eğitimini de içeren aileye danışmanlık ve gerekirse aile tedavisi önemlidir.  *Bireysel psikoterapi özellikle örseleyici bir olay sonrası başlayan ikincil enürezis olgularında yararlıdır.  *Enüretik çocuklarda yaygın olarak kullanılan davranış tedavisi ve psikofarmakolojik yöntemlerdir. ENKOPREZİS Gelişimsel olarak sfinkter(anüs kası)kontrolünün kazanıldığı yaşa gelinmesine karşın dışkının istemli ya da istem dışı olarak, yineleyen bir biçimde uygunsuz yerlere yapılması ile belirli bir bozukluktur.  Tanı için çocuk dört yaşın üzerinde olmalı, belirti üç ay süre ile en az ayda bir kez olmalıdır. Sıklık Beş yaşındakilerin yaklaşık % 1'inde enkoprezis olduğu sanılmaktadır ve bozukluk erkeklerde kızlara oranla daha yaygındır. Nedenleri, Fizyolojik etkenler:  Sifinkter kontrol bozuklukları,  Sıvı ya da yarı sıvı durumundaki dışkının kaçırılmasına yol açan kabızlık,  Tuvalet eğitiminin verilmemesi ya da tamamlanamaması,  hiperaktivite nedeniyle tuvalet alışkanlığının gelişmemiş olması ve depresyondur. İlişkisel etkenler: ** Ebeveynden kaynaklananlar özellikler (uzak duran baba, nevrotik anne) bildirilmiştir. Özellikle annenin tuvalet eğitiminde ya aşırı katı ve esnek olmayan tutumu ya da aşırı gevşek ve aldırmaz tutumu örnek olarak verilebilir. Çocuktan kaynaklanan özellikler;  Nörolojik, bilişsel ve fiziksel gelişme gerilikleri,  Tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili mantık dışı fantazi ve korkular  Çocuğun genel olarak inatçı tutumu içinde tuvalet eğitiminde de direnmesi sayılabilir. Çevresel etkenler:  Aile içi bozuk etkileşim ve aile dışı diğer çevresel etkenlerdir.  Çocuğun yakınlarından birinin önemli hastalığı,  Çocuğa stres yaratacak önemli değişiklikler  Çocuk ve aileyi etkileyen önemli yaşam olayları sayılabilir. Tedavi  Davranış tedavisi ve ikili ilişkiye müdahale etkilidir. Burada daha çok anne çocuk arasındaki inatlaşma ile giden ilişki üzerinde durulmakta ve başarılı olduğunda ödüllendirilerek tuvalet alışkanlığı sağlanmaya çalışılmaktadır.  Ailedeki sorunların ya da gerginliklerin giderilmesi belirtilerde azalmaya neden olmaktadır. Ayrıca çocuğun okulda ortaya çıkabilecek sıkılganlık ya da utanması azaltılmalı, telaşlanmadan sık iç çamaşırı değiştirebilmesi düzenlenmelidir.  Enüreziste olduğu gibi çocuğun takvim tutması önerilmektedir. TİK BOZUKLUKLARI Tikler birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan, basmakalıp bir motor hareket ya da ses çıkarmadır. Karşı konulamaz bir deneyim olarak yaşanır ve değişik sürelerde baskılanabilir. Bütün tik çeşitleri stresle alevlenebilir ve oyalayıcı etkinlikler sırasında (örn. okuma ya da dikiş dikme) kaybolabilirler. Uyku sırasında belirgin olarak azalırlar. Tik B. üç bozukluğu içermektedir. 1. Tourette bozukluğu, 2. Kronik motor ya da vokal tik bozukluğu 3. Gelip geçici tik bozukluğudur. Sıklık  Tourette bozukluğu yaklaşık olarak her 10.000 kişiden 4-5'inde görülür.  Bozukluk erkeklerde kızlara oranla daha fazladır. Belirti ve bulgular  En sık görülen göz kırpma, daha sıklıkla ise yüzü ya da bedenin diğer yanlarını içeren tikler olabilir.  Başlangıç belirtileri dil çıkarmayı, diz çökmeyi, koklama, sekme, boğaz temizleme, kekeleme, sesler kelimeler çıkarma, koprolali ve sıçrama gibi tikleri içerebilir.  Bazı olgular ise çoğul belirtilerle başlayabilir.  Sıklıkla toplumsal sıkıntı, utanma, kendi kendini yargılama ve deprese duygu durum vardır. OTİSTİK BOZUKLUK Tanı için şu üç yeti alanında bozukluk olur: a. Toplumsal (sosyal) etkileşim b. İletişimde niteliksel bozulma c. İlgi, etkinlik ve davranışlarda sınırlı, basmakalıp, yineleyici örüntü Başlangıç: 3 yaşından önce Erkek/kız: 3-5/1 Ancak kızların erkeklere göre daha ciddi olarak etkilenme eğilimlerinin ve aile öykülerinde bilişsel bozulmaların daha olası olduğu bildirilmektedir. A. Toplumsal (sosyal) etkileşim alanında görülebilecek sorunlar:  “Bağlanma” geliştirememe  Kucaklanmaya uygun beden duruşu yapamama  Göz teması kurmada sorun  Ortaklaşa dikkat geliştirememe  Yakınlık kuramama, paylaşmama  Yaşıt ilişkisi ve grup oyunlarında başarısızlık  Duygusunun sözel olmayan ifadesini yakalamada sorun  Cansız nesnelere bağlanma  Diğer insanlar yokmuş gibi davranma  Konuşulduğunda yanıt vermeme B. Sözel iletişim (dil) alanında yaşanan sorunlar: *Konuşmama *Dil gelişiminde gerilik *Karşılıklı konuşmayı başlatma ya da sürdürmede zorluk *Stereotipik ve yineleyici dil kullanımı *Şahıs zamirlerini karıştırma *Ekolali *Ses volümünü ayarlamada zorluk *Tonlama, ritm ve vurgulamada sorun * Beden dilini kullanmada sorun *Mecazi kelime, espri ya da ses benzerliği olan kelimeleri anlamada zorluk C. Oyun ve Davranış alanında yaşanan sorunlar: Taklit oyunu, hayali oyun oynamama Oyuncakları ya da nesneleri amaçları dışında kullanma (çevirme, koklama, tatma, vurma) Oyunları sadece belli bir kalıp ve sırada oynamada ısrar Nesneleri dizme, bir hat üzerine yerleştirme şeklinde oyunlar (puzzle ve lego oyunlarını severler) Basit- karmaşık yelpazesinde stereotipk davranışlar:  Işık açıp kapama, nesneleri çevirme  Sese anormal tepki, bazı mekanik seslere ilgi  Kendine zarar verici davranışlar  Rutine ısrar  Ekopraksi(şahsın karşısındaki kişilerin hareketlerini istemsiz olarak taklit etmesi)  Zıplama, parmak ucunda yürüme, dönme, kol çevirme.  Acıya, sıcak ve soğuğa duyarsızlık  Tuhaf nesneler biriktirme ya da sürekli yanında bazı nesneler taşıma  Uyku ve yeme sorunları  Hiperaktivite , yıkıcı davranışlar, tutturmalar Tedavi -ÖZEL EĞİTİM (bireysel & grup) -Davranışçı tedaviler -Anne-baba danışmanlığı -İlaç tedavisi: hedef semptomlara yönelik Uyku Bozuklukları Çocuklarda uyku sorunları Uykuya dalma Uykuyu devam ettirme Yeterli uyku alma Uykunun kalitesi açısından sorunlar yaşanabilir Çocuklarda uyku bozuklukları Dissomnia: İnsomnia ve aşırı uyku durumunun içerir, Parasomnialar: Bu bozuklukta uykudan önce, sonra veya uyku esnasında birçok fizyolojik ve patolojik , motor, otonomik ve davranış bozukluğunu içerir.