SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman: Halit Ziya UĢaklıgil/AĢk-ı Memnu
 İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
 İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
 İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi
 İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis
 İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi
 İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agâh Efendi
 İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra
 İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: ġinasi
 Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A. Hamit /Eşber veya Sardanapal

 Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren
 İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Kâtip Çelebi
 İlk hatıra kitabı: BabürĢah /Babürname
 İlk hamse yazarı: Ali ġir Nevai
 İlk tezkire: Ali ġir Nevai /Mecalisün Nefais
 İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat
 İlk atasözleri kitabı: ġinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
 İlk hikâye kitabı: A. Mithat /Letaif-i Rivayat
 İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
 İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
 Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
 Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes / Don Kişot
 İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
 Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig
 İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis
 Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 Dünya edebiyatındaki ilk hikâyeci ve eseri: Boccacio / Decameron
 Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
 Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: TevfikFikret
 İlk naturalist eserimizin yazarı Nabızade Nazım / Zehra
 Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
 Şarkıyı icat eden: Nedim
 İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk
 İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami - Kamus-ı Türkî
 İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
 Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
 Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
 Konuşma diliyle yazılmış ilk hikâyenin yazarı: Ömer Seyfettin
 Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiiri yazan: A. Hamit / Validem
 İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların ġarkısı
 İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
 Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi
 İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
 Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
 Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
 İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım

 Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
 Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların ManasDestanı
 Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
 Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek
 Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas
 Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos
 İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa
 Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 İlk divan şairi: Hoca Dehhani
 Hikâyede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay
 En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
 İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / ġermin
 Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
 Edebiyatımızdaki ilk tasvir ve tahlil ağırlıklı roman Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanıdır.