SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
MASAL
 Kahramanları olağanüstü varlıklar olan, bilinmeyen bir yerde tamamen hayal ürünü olayların anlatıldığı sözlü edebiyat türüdür.
 Dünya edebiyatının en eski ve yaygın türlerindendir.

 Masallarda belirsiz zaman ifadeleri kullanılır. Evvel zaman içinde, günün birinde, yıllardan sonra…
 Masallarda gerçek olmayan mekânlar kullanılır. Kaf Dağı, periler padiĢahının ülkesi, yedi kat yerin altı…

 Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.

 İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.

 İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

 Çocukların eğitiminde kullanıldığından eğitme, ders verme amacı taşır.

 Evrensel konular işlenir.

 Dini ve milli unsurlar yer almaz.

 Olaylar genellikle miş'li geçmiş zamanda anlatılır. ġimdiki zaman ve geniş zaman da kullanılır.

 Masallar ilahi bakış açısıyla anlatılır.

 Masalların Hindistan’da doğduğu sanılmaktadır.
Masallar ikiye ayrılır:
1. Halk Masalları: Kaynağı, yaratıcısı bilinmeyen masallardır. Toplumun geleneklerini, düşünüş tarzını, zevkini sözlü olarak kuşaktan kuşağa bildirir.
2. Sanatlı Masallar: Yazarı, yaratıcısı bilinen masallardır. Bir düĢünceyi ortaya koymak, yermek, toplumun aksaklıklarını belirtmek için yazarlar bu türden yararlanır.

Bir masalda üç bölüm bulunur:

1. Döşeme: Masala giriĢ bölümüdür. Kalıplaşmış tekerlemeler kullanılır.
2. Olay: Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içine alan asıl masalın anlatıldığı kısımdır.
3. Dilek: KalıplaĢmıĢ güzel sözlerle masalın sonlandırıldığı kısımdır. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine, gökten üç elma düştü...
MASALIN UNSURLARI

1. Olay: Gerçek dışı ve olağanüstü bir plan üzerine kurulu, olay ya da olaylar bütünüdür.
2. Kişiler: Ġnsanlar, hayvanlar ve cin, peri, dev gibi varlıklardır.
3. Yer: Gerçek dışı yerlerdir. Kaf Dağı, Yedi Derya Adası gibi masal ülkeleri ve masal yerleridir.
4. Zaman: Bilinmeyen bir zamandır. Masalın başında tekerlemeyle bu bilinmezlik ortaya konulur. “Evvel zaman içinde, bir varmış bir yokmuş…”
5. Dil ve Anlatım: Masallar sözlü ürünlerdir. Masalların anlatımı önemlidir. Çünkü dinleyeni masal dünyasına çekebilmek anlatıcının ustalığına bağlıdır. Masalların dili, halkın konuştuğu dildir. Masallar ilahi bakış açısıyla anlatılır. Anlatan herşeyi gören ve yaşayan olmayabilir; ama her şeyi bilendir.
Masal- Destan Karşılaştırması
 Masallar tamamen hayal ürünüdür Destanlar ise tolumun geçmişte yaşadığı önemli ve iz bırakan olaylar neticesinde söylenmiştir.
 Masallar evrensel ögeler temalar içerir. Destanlar ise milli nitelik taşır.
 Anlatmaya dayalı olay metni olması, sözlü halk edebiyatı verimi olması ve olağanüstülükler taĢıması ortak özellikleridir.
TÜRK VE DÜNYA EDEBIYATINDA MASAL
 Türk edebiyatında en tanınmış masal kahramanı Keloğlan’dır.
 Edebiyatımızda masalları derleyip yazıya geçirme adına Eflatun Cem Güney ve Pertev Naili Boratav önemli çalışmalar yapmışlardır.
 Avrupa’da bu türün temelini fabl yazarı olarak bildiğimiz La Fontaine atmıştır.
 “Binbir Gece Masaları” Arap edebiyatında masal türünün önemli örneğidir.
 Alman edebiyatında Grimm Kardeşler, Danimarka edebiyatında Hans Christian Andersen masal türünün önemli temsilcileridir.