SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2022 Üyelik Gerektirmez

Bu çalışma, İzmir İli Karşıyaka İlçesi'nde bulunan ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin ve ailelerinin özelliklerini değerlendirmek, öğrencilerin anneleri ile olan ilişkilerini algılayışları ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı bir alan araştırması olarak planlanmıştır.
1997-1998 öğretim yılında Karşıyaka İlçesi'nde bulunan ilköğretim okul¬larında okuyan 6869 3. sınıf öğrencisi araştırma evrenini oluşturmaktadır. Evreni temsil etmesi için 369 çocuk örnekleme alınmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın bulguları doğrultusundaki öneriler;
Çocukların, anneleri ile olan ilişkilerini orta düzeyde, ancak üst sınıra yakın red algılamalarının saptanması; çocukların anneleri ile ilişkilerinde sorun olan konuların belirlenmesi için araştırmaların yapıl¬ması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmalar, anne ve çocukları kapsayacak şekilde planlanmalı ve belli aralarda düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Böylece farklı yaş gruplarını da kapsayacak olan araştır¬malar; anne-çocuk ilişkisinin olumlu yönde gelişmesini sağlayacak, çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak, çocuğa ve aileye yönelik daha etkin politika ve programlar oluşturulmasını sağlayacaktır.
Araştırmada; yaşı küçük olan çocuklara göre büyük olanlarda, erkek çocuklarda, ailede üçten fazla büyük kardeşi olan çocuklarda, annesi okur-yazar olmayan çocuklarda, ekonomik durumu iyi olan ailelerde, kardeş sayısı fazla olan ailelerde ve çocuklarına yeterince zaman ayıramayan annelerde, anne çocuk ilişkisinin olumsuz yönde algılanması nedeniyle ailelere, çocuklara ve öğretmenlere yönelik eğitim programlarının bu faktörler göz önünde tutularak planlanması öneril¬mektedir.
E ğitim programlarında çocuğun biyo-psiko-sosyal bir varlık oldu¬ğu, çocuğun farklı yaşlardaki gelişim özellikleri ve duygusal gereksi¬nimleri, çocuğa zaman ayırmanın, onun ruh sağlığının korunması ve gelişimi için ne kadar önemli olduğu anlatılmalıdır. Bu eğitim program¬larında kitle iletişim araçlarından, okul-aile birliği ve çeşitli dernek etkinliklerinden, sağlık merkezlerinden, halk eğitim merkezleri eğitim programlarından ve eğitim düzeyi düşük bireylerin anlayabilecekleri şekilde yazılmış, resimlendirilmiş ana-baba el kitaplarından yararlanıl¬ması sağlanmalıdır.
Diğer yandan çocuğun okulda da ruh sağlığının korunması, geliş¬tirilmesi ve ruhsal sorunlarının giderilmesi için, temel sağlık hizmetleri ile okul sağlığı hizmetlerini yürüten disiplinler arasında iletişim ve işbirliği sağlanmalı, toplum ruh sağlığı hemşireliğine de yer verilme¬lidir. Türkiye'de Toplum ruh sağlığı hemşireliği kapsamında "Okul sağlığı hemşiresi" kavramının yerleşmesi ve işlerlik kazandırılması sağlanmalıdır.

Makale Yazarları
İlknur PEKTAŞ* Gönül ÖZGÜR**

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı