SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


THE PRESENT PERFECT TENSE

Türkçe’de karşıtı bulunmamakatadır. Bu zaman iki kısımdan meydana gelir.

Brincisi ‘have_has yardımcı fiilidir. Ikincisi ise fiilin üçüncü halidir Present Perfect

Tense geçmiş ile şu an arasındaki bailantıyı göstermek için kullanılır. Eylem daha önce

başlamıştır ama belirsizdir ve eylemin kendisinden çok sonucu önemlidir. Bu tense şu

hallerde kullanılır.

I have read the book.

She has watched Tv.

Olumlu Cümle

(Subject — have / has — verb3)

You haven’t played tennis.

He hasn’t drunk the water.

Olumuz Cümle

(Subject — have not/has not— verb 3)

Have you gone to London?

Has she studied English?

Soru Cümlesi

(Have/ Has— Subject — Verb 3)

Haven’t we played basketball?

Hasn’t he watched film?

Present Perfect Tense Nerelerde Kullanılır ?

Present perfect tense, geçmişte, belirsiz bir zamanda, yapılmış ya da hiç yapılmamış

bir eylemi ifade ederken kullanılır. Eylemlerin ne zaman yapıldıiı Present Perfect

Tense’de önemli deiildir ve belirtilmez. Eier geçmişte belirli bir zaman belirtilmesi

gerekiyorsa, ya da eylemin ne zaman yapıldıiı belirtilmek isteniyorsa, Simple Past

Tense kullanılır.

• They have moved to a new apartment. They moved there last week.

• I have washed the car

• I have met Bill’s wife. I met her at a party last night.

Olumsuz Soru Cümlesi

(have not/has not — subject — verb 3)

For , since, so far, up till now, untill now ile kullanıldıiında present perfect tense

geçmişte başlayıp içinde bulunduiumuz ana kadar devem etmekte olan bir eylemden

bahsetmek için kullanılır.

• I have been here since 9 o’clock.

• They have been married for 25 years.

• I haven’t seen my uncle since 1990.

The present perfect tense geçmiş ve şimdiki zaman arasında, kesin zamanlar belirtmeksizin,

tekrarlanmış olan eylemlerden bahsederken kullanılır.

• I have seen that movie four times.

• The telephone has rung six times since this morning.

Bahsedilen zaman dilimi henüz bitmemiş ise present perfect tense kullanılır.

• I haven’t seen Tom this morning. (It’s still this morning)

• My grandfather has written many novels. (He is still alive and writing novels)

• It has rained a lot this year.

• Jane hasn’t called me today.

Present perfect tense çok kısa bir süre önce tamamlanmış,geçerliliiini hala koruyan

eylemleri ifade etmek için kullanılır.

• I have just eaten a sandwich. ( I am not hungry now).

SINCE ve FOR ile kullanımı

Bir eylemin ne kadar süredir devam ettiiini söylerken since ya da for kullanırız.

Since belli bir zaman,belli bir tarih ya da belli bir gün belirtildiiinde kullanılır.

Pazartesiden beri, 1990’dan beri gibi. For ise tam kesin zaman belirtilmediiinde kullanılır.

Bir kaç gündür, 2 yıldır gibi.

I haven’t seen Tom since 1999.

I have been in Ankara since

 

For da present perfect tense ile kullanıldıiıda, bir eylemin geçmişte başlayıp, şu

ana kadar devam etmekte olduiunu ifade etmek için kullanılır. For ile birlikte two

minutes, three hours, four days, five years gibi zamanın uzunluiunu ifade eden yapılar

kullanılır.

FOR + A LENGTH OF TIME

ALREADY, YET, JUST, EVER ve NEVER ile kullanımı

EVER

1. soru cümlelerinde

• Have you ever been to Paris ?

• Has she ever met John?

2. olumsuz sorularda

• Haven’t they ever been to Turkey?

• Hasn’t she ever met John?

3. olumsuz yapılarda : nothing .......ever , nobody ........ever.

• Nobody has ever climbed to that mountain before.

• Nothing has ever been done

4. “the first time .....” gibi yapılarda

• This is the first time I have ever played golf.

• It’s the first time I have ever been to England.

5. superlative yapılarda

• Helen is the most beautiful girl I have ever seen.

• Istanbul is the most beautiful city I have ever visited. kullanılır.

I have been in Ankara for ten minutes. two hours ten days about two years several weeks many years years

 

NEVER “daha önce hiç...” anlamında kullanılır. Never olumsuz bir zarf tır ve not

ile birlikte kullanılmamalıdır.

I have never eaten caviar.

She has never failed any exams.

ALREADY bir eylemin halihazırda ( beklenenden önce) yapılmış olduiunu ve artık

yapılmasının gereksiz olduiunu ifade etmek içim kullanılır.

• We”ve already had our breakfast.

(Kahvaltımızı çoktan ettik.)

• I”ve already done my homework.

(Ödevimi çoktan yaptım.)

• Have you already finished your homework?

• I have seen that movie already.

YET bir eylemin şu ana kadar henüz yapılmamış olduiunu, ama gelelecekte

yapılabileceiini ya da olabileceiini ifade etmek için kullanılır. Yet cümlenin sonunda

kullanılır.

- Has the post arrived yet?

(Posta daha gelmedi mi?)

- Have you done your homework?

(Ödevini yaptın mı?)

Not yet.

(Henüz deiil.)

- Haven”t you got ready yet? Look at the timei

(Hala hazır deiil misin? Saate baki)

• Have you seen Eric yet?

• Has he arrived yet?

JUST eylemin daha çok kıza bir süre önce tamamlandıiını, henüz olduiunu ifade

etmek için kullanılır.

• I have just eaten a sandwich.

• They have just gone out.

EXERCISE. A.

Make questions with How long as in the example?

ALI$TIRMA. A.

Örnekte olduiu gibi how long kullanarak sorular oluşturunuz

I live in Ankara?

How long have you lived there?

My sister is a teacher.

1. …………………………………………..

2. I work as an engineer.

…………………………………………..

3. I know Tom.

…………………………………………..

4. She heaches English

…………………………………………..

5. It rains in Ankara

…………………………………………..

BEEN / GONE

I have been to istanbul: istanbul’da bulundum. (geçmiş tarihlerde)

Susan has gone to the hairdresser’s. Suzan kuaföre gitti. (hâlâ orada bulunuyor)

Been yapısında eylem icra edilip dönülmüş anlamı var.

EXERCISE B.

Complete the sentences with been or gone.

Have you even been in trouble?

Have you ever cheated on an exam?

Have you ever climbed a mountain?

Have you even gotten a tattoo?

Have you ever won a competition?

Have you ever studied in another country?

ALI$TIRMA B.

Cümleleri been veya gone ile tamamlayınız.

Have you ever………….to istanbul?

She isn’t at home. She has……………to the cinema.

The train is about to leave. Where have you…………today?

They have …………..to Turkey three or four times.

Is Mary in? No, she isn’t. She’s ……………..to the market.

EXERCISE C.

Fill in the blanks with for-since- just-yet-already-ever- once-twice-recently

ALI$TIRMA C.

Boşlukları since-for-just-yet-already-ever-once-recently ile tamamlayınız.

She has .................................. missed the train.

I haven’t seen that film ...................

I have been a teacher…………. 10 years.

I haven’t seen Jack …………….last Sunday.

Have you…………..drunk Ayran?

I haven’t drunk Cola…………….2008.

How often do you go to the cinema?.................a week.

We have ……………done our homework.

 

 

When did you go there?

Present perfect tense, geçmişte, belirsiz bir zamanda, yapılmış ya da hiç yapılmamış

bir eylemi ifade ederken kullanılır. Eylemlerin ne zaman yapıldıiı Present Perfect

Tense’de önemli deiildir ve belirtilmez. Eier geçmişte belirli bir zaman belirtilmesi

gerekiyorsa, ya da eylemin ne zaman yapıldıiı belirtilmek isteniyorsa, Simple Past

Tense kullanılır.

• They have moved to a new apartment. They moved there last week.

• I have washed the car.

• I have met Bill’s wife. I met her at a party last night.

Aşaiıdaki kısa konuşmaları okuyup bu farkı anlamaya çalışınız.

TOM: I have been to London.

TOM: Londra’da bulundum.

MARY: Reallyi When did you visit London?

MARY: Gerçekten mii Londra’yı ne zaman ziyaret ettin?

TOM: I visited London four weeks ago.

TOM: Londra’yı dört hafta önce ziyaret ettim.

MARY: What was like it?

MARY: Londra nasıl bir şehirdi?

TOM: It was wonderful.

TOM: Harika bir şehirdi.

AHMET: Have ever seen a big snake?

AHMET: Hiç büyük yılan gördün mü?

Ali: Yes, I have.

Ali: Evet, gördüm.

AHMET: When did you see a big snake?

AHMET: Ne zaman büyük bir yılan gördün?

Ali: I saw a big snake when we were visiting a forest.

ALi: Ormanı ziyaret ederken büyük bir yılan gördüm.

EXERCISES A

Read the dialogue between Ali and Cindy and answer the questions?

ALI$TIRMA A

Ali ile Cindy arasındaki konuşmayı okuyun ve soruları cevaplayınız?

ALi : Have you ever been to Turkey?

CINDY : Yes, certainly, I’ve been to Turkey two times.

ALi : Have you visited Mount Nemrut?

CINDY : Yes, I have, it is very nice. There are statues on top of the mountain.

ALi : Which season have you visited Nemrut?

CINDY : It was Summer.

ALi : Have you ever eaten Döner Kebap?

CINDY : No, I haven’t eaten Döner Kebap but I’ve eaten shish kebap.

ALi : Have you ever listened to the Turkish folk music?

CINDY : Yes, I bought some CD’s.

True or false

Cindy has been to Turkey three times.

Cindy hasn’t visited Mount Airı

Cindy has eaten Shish kebap

Cind has bough some Turkish songs.

Cindy visited Mount Nemrut in Winter.

EXERCISE B

Hande is staying with her uncle in istanbul. Read her letter to her penfriend and

mark the statements true or false.

ALI$TIRMA B

Hande amcacasının yanında istanbul’da kalıyor. Hande’nin arkadaşına yazdıiı

mektubu okuyun ve soruları doiru / yanlış işaretleyin.

Dear Müesser,

I have been in istanbul for five days now and I’m spending a very

good time. So far, I have visited many places such as the Grand Bazaar,

Hagias Sophia, Topkapı Palace. I must add that there is still a lot to visit

in istanbul. We went to Topkapı Palace, the Grand Bazaar and Hagias

Sophia yesterday, it was very exciting I have had a very nice day. I bought

some postcards and presents to send you. Topkapı Palace was built by

Sultan Mehmed II after he conquered Constantinople in 1453. The

Topkapı Palace was not only the residence of the Sultans, it was also the

administrative centre. Later it also became a seat of art and culture.

The Hagias Sophia is not only one of Turkey`s national treasures, but

one of the greatest monuments of the world. Many tourists from all over

the world visit Hagias Sophia every year. The Grand Bazaar in Turkey dates back to

1464 to the times of Sultan Mehmed II şThe Conquerorş. Through the ages, the Bazaar

has been ravaged by numerous fires and earthquakes and has undergone extensive

renovation. Nowadays, the Grand Bazaar is a shopping centre. You can find every kind

of stuff there. It is worth seeing. The atmosphere in the Bazaar is very authetenthic.

I hope you can come to istanbul soon and we can discover other historical places of

istanbul. I am sure you will enjoy it.

With my best wishes.

WORDLIST

UNIT ONE

father/dad : baba

mother/mum : anne

brother : erkek kardeş

sister : kız kardeş

aunt : yenge, hala, teyze

uncle : amca, dayı, enişte

cousin : kuzen

grandfather : dede

grandmother : büyükanne

husband : eş(bay)

wife : eş (bayan)

son : erkek evlat

daughter : kız evlat

grandparents : dede ve nene

parents : anne ve baba

climb : tırmanmak

cook : pişirmek (yemek)

visit : ziyaret etmek

ride (a horse) : ata binmek

driving licence : sürücü ehliyeti

opera : opera

meet : karşılaşmak

get on (a bus) : otobüse binmek

truth : gerçek

kangaroo : kanguru

mushroom : mantar

camel : deve

surprised : hayret etmiş, şaşırmış

hospitality : misafirperverlik

ınteresting : ilginç

historical : tarihi

bospohorus : istanbul boiazı

marvellous : mükemmel

bath : banyo, hamam

delicious : lezzetli

make friends : arkadaş olmak

motorbike : motorsiklet

have an accident : kaza geçirmek

actress : aktrist

fast : süratli

luxurious : lüks, konforlu

handsome : yakışıklı

crowded : kalabalık

skirt : etek

wear : giymek

prime minister : başbakan

happy : mutlu

simple : sade, basit

humble : alçak gönüllü

narrow : dar

friendly : arkadaşça, candan

clever : zeki

severe : ciddi

accurate : doiru, kesin

poster : afiş, poster

concert : konser

famous : ünlü

singer : şarkıcı

band : orkestra

ticket : bilet

pay : ödemek

ambition : hırs

confidence : güven

marriage : evlilik

traditional family : geleneksel aile

error : hata

proud : gurur

find out : bulmak

in my opinion : benim düşünceme göre

it seems to met hat : bana öyle geliyorki

native speaker : ana dili konuşan

purpose : amaç

skill : beceri

strength : güç

obviously : açık bir şekilde

expensive : pahalı

 

TEST I

1) Have you ………….been to Germany?

A) just

B) never

C) ever

D) yet

2) Has she taken the exam?

…………………………………………

A) Yes, she does.

B) No, she doesn’t.

C) No, she isn’t.

D) Yes, she has.

3) When ……….they ………..the accident?

A) have / had

B) do / have

C) are / having

D) did / have

4) The students ….. …just …………their exam.

A) have / finish

B) has / finished

C) have / finished

D) has / finish

5) I met her ……………………… .

A) just

B) a week ago

C) tomorrow

D) yet

6) He is the …………… pop singer I …..……..known.

A) best / have / ever

B) better / have / never

C) good / have / yet

D) best / has / never

7) This is …………… exam I have ever taken.

A) the better

B) the worst

C) the bad

D) worst

8) What is ………………subject for you?

A) more difficult

B) most difficult

C) the more difficult

D) the most difficult

9) It is the …………interesting film I have …………………..seen.

A) more / just

B) more / ever

C) most / never

D) most / ever

10) …………she………………..her grandparents last Sunday?

A) Has / visited

B) Is / visiting

C) Did / visit

D) Does / visit

TEST I
1) C
2) D
3) A
4) B
5) B
6) A
7) B
8) D
9) D
10) C
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
+1 #4 tuğçe olüd 31-05-2016 15:42
Keşke daha kısa ve anlaşılır olsaydı yine de teşekkürler
Alıntı
 
 
+1 #3 gg 19-04-2016 14:40
:roll: :eek: :-? :-x :-x :-x :o :cry: :cry:
Alıntı
 
 
+1 #2 ayşegulululululul 12-05-2015 16:26
:-) çok yardımcı oldunuz ALLAH razı olsun :)
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Alıntı
 
 
+1 #1 merve elmacı 07-04-2014 20:46
:-) çooook güzel teşekkür ederim
Alıntı